Weight:
Quantity:
Price:

 600

Indication:-

Kamp, Vaatvyadhi etc

Dosage:-

As directed by Physician

Ingredients:-

Kanak, Nirgundi, Maka Kalihari, Nimbsaal, Bakayansaal, Kakode , Dhashmool, Shatavari, Karela, Sariva, Gokshur, Vidarikand, Varjya , Arka, Methshingi, Rasna , Koshtha, Swet & rakta Kaneri, Vacha, Kakjangha, Apamargya, Bala, Aatibala, Mahabala, Yashtimadhu, Vaasa, Guduchi, Prasarini, Shunthi, Miri, Pippali, Kuchala, Ativish, Nagarmotha, Ativish, Nagarmotha, Deodaru, Bachnaag, Javskhar , Sajjikshar, Saidhav, Sauvchal, Samudralavan, Patha, Bharangi, Navsagar, Dhamasa, Jeera, Teel tail.