Weight:
Quantity:
Price:

 200

Indication:-

Amvata, Urustamabh, Pakshaghat, Vaatvikar, etc

Dosage:-

As directed by physician.

Ingredients:-

Shatavari , Prushnaparni, Vacha , Bruhati, Atibala , Punarnava, Deodaru, Shwet chandan, Shail, Kostha, Jatamansi, Bala, Saindhav, Shatavari swarasa, Ajadugdha, Shalparni, Kachur, Erandmool, Karang, Sahachar, Vacha, Shatahava, Agaru, Tagar, Yela, Shalparni, Ashwagandha, Rasna, Godugdha, Teel Tail.